POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1) Firma RKF Dariusz Wójcik działa pod adresem  www.regionalny-katalog.pl  na zasadach określonych w Regulaminie. Każdy użytkownik, a w szczególności Zleceniodawca, jest zobowiązany do         przestrzegania Regulaminu.
 2) Usługodawca świadczy Usługę prezentacji Wizytówki firmy Klienta na Portalu.
 3) Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej.
 4) Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na okres abonamentowy równy 12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy i nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Przedłużenie abonamentu wymaga  jednoznacznej   zgody Klienta. W przypadku nie przedłużenia Umowy  wszelkie dane dotyczące Klienta są usuwane z Portalu, za wyjątkiem danych które Usługodawca zobowiązany jest przechowywać zgodnie z przepisami prawa.
 5) Usługodawca nie wystawia faktury VAT bez zgody Klienta i bez potwierdzenia Zamówienia.
 
DEFINICJE:
1) Portal Regionalny Katalog Firm/Portal  –  oznacza portal internetowy, prowadzony przez Usługodawcę, dostępny na stronie internetowej www.regionalny-katalog.pl 
2) Regulamin - niniejszy Regulamin i ogólne warunki handlowe.
3) Usługodawca- Firma RKF Dariusz Wójcik, 61-608 Poznań, ul.  Bratumiły 8/8 NIP: 869-195-38-75, REGON: 302779449.
4) Usługa – usługa prezentacji wizytówki Klienta na Portalu  polegająca na opublikowaniu informacji nadesłanych lub udostępnionych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez portal www.regionalny-katalog.pl. Informacje umieszczane na Portalu przybliżają specyfikę działalności Zleceniodawcy. Dokładny zakres działań podejmowanych w ramach wykonywania Usługi  uzależniony jest od rodzaju wybranej przez Zleceniodawcę wersji Usługi, zgodnie z  formularzem zamówienia.
5) Umowa - umowa o świadczenie Usługi zawarta na podstawie środków porozumiewania się na odległość.
6) Zlecenie/Zamówienie – zlecenie publikacji danych przesłanych na formularzu zamówienia  do serwisu internetowego regionalny-katalog.pl,  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności obejmujące telefoniczne zamówienie wizytówki na Portalu.
7) Zleceniodawca/Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, która odpowiednio składa Zlecenie albo z którym została zawarta Umowa.
 
REJESTRACJA W PORTALU I ZAMÓWIENIE:
1) Rejestracja w Portalu Regionalny Katalogu Firm odbywa się poprzez Zamówienie wybranego pakietu Usługi oraz zapłatę opłaty abonamentowej. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści Regulaminu.
2) Klient składa Zamówienie na Usługi telefonicznie, za pośrednictwem  e-mail lub za pośrednictwem  strony internetowej  regionalny-katalog.pl. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
3) Opłata abonamentowa określona przy każdym Zamówieniu telefonicznym jest wiążąca od chwili telefonicznego potwierdzenia przez Usługodawcę złożonego  Zamówienia. Opłata abonamentowa  wiąże zarówno Klienta, jak i Usługodawcę.
4) Usługodawca każdorazowo wystawia fakturę VAT do Zamówienia.
5) Usługodawca, po złożeniu Zamówienia przez Klienta i jego potwierdzeniu przez Usługodawcę,  wysyła fakturę VAT na uzgodnioną kwotę opłaty abonamentowej.
6) Zleceniodawca jest zobowiązany dokonać płatności  przy odbiorze faktury gotówkowej lub w terminie do 7 dni od daty odbioru faktury w przypadku wystawienia faktury przelewowej.
7) W przypadku opóźnienia w płatności  za Usługę, Klient jest zobowiązany do zapłacenia odsetek w wysokości ustawowej oraz  zwrotu kosztów  przesyłki, w wysokości 35 zł netto za usługę kurierską, a także poniesionych przez Usługodawcę kosztów windykacji.
8) Usługa jest aktywowana najpóźniej drugiego dnia od otrzymania przez Usługodawcę zapłaty za Usługę, pod warunkiem udostępnienia przez klienta danych na formularzu Zamówienia.
9) Domniemywa się, że pracownik Zamawiającego działający na jego zlecenie i pod jego kierownictwem ma upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
10) Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny, szczególnie jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wizytówka  zamieszczona na portalu może być sprzeczna z prawem lub treści w niej zawarte naruszają prawa osób trzecich.
11) Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w Portalu informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość, przesyłając indywidualny login i hasło do portalu.
12) Zleceniodawca ma możliwość zmienienia swojego indywidualnego hasła do portalu.
13) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Zamawiającego, które zostały wykorzystane na portalu.
 
OPŁATY ZA OKRES ABONAMENTOWY:
1) Umowa zawierana jest na okres abonamentowy równy  12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy.
2) Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za Usługę Strony uzgadniają podczas składania Zamówienia. Zarówno okres  abonamentowy jak i opłata abonamentowa ustalana jest indywidualnie na formularzu zgłoszeniowym.
3) Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu aktywacji Usługi. .
4) Umowa  po upływie okresu abonamentowego nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Klient musi jednoznacznie wyrazić zgodę na chęć przedłużenia Umowy i dokonać zapłaty za kolejny okres abonamentowy.
5) Opłata abonamentowa za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi, w przypadku rezygnacji  ze świadczonej Usługi w trakcie okresu abonamentowego.
 
REKLAMACJE:
1) Zleceniodawca ma prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Portal.
2) Zleceniodawca dokonuje reklamacji drogą telefoniczną lub mailową.
3) Portal zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
4) Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od  daty aktywacji Usługi.
5) W przypadku rezygnacji z usługi Zleceniodawca pokrywa koszty przesyłki.
 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:
1) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń lub wizytówek.
2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w funkcjonowaniu Portalu, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.
3) W przypadku niedostępności serwisu www.regionalny-katalog.pl przekraczającej 48 godziny, Usługodawca przedłuży okres abonamentowy Zleceniodawcy o czas niedostępności usługi.
4) Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do serwisu regionalny-katalog.pl w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu.  W przypadku niedostępności serwisu www.regionalny-katalog.pl przekraczającej 48 godziny, Usługodawca przedłuży okres abonamentowy Zleceniodawcy o czas niedostępności usługi.
5) Zleceniodawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do materiałów udostępnionych Portalowi, a także posiada uprawnienia do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków  towarów i usług oferowanych przez niego. Materiały i treści zgłoszone do publikacji w serwisie nie mogą naruszać praw autorskich i innych praw osób trzecich.
6) Przekazując materiały Usługodawcy Zleceniodawca upoważnia Usługodawcę do korzystania z materiałów w celu realizacji Umowy.
7) Jeśli zamieszczone przez Zleceniodawcę treści bezprawnie naruszają prawa osoby trzeciej, to Zleceniodawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki potrzebne do usunięcia skutków naruszenia.
8) Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia Usługi wobec Zleceniodawcy w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Portal ma prawo do zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.regionalny-katalog.pl, a Zleceniodawca  jest zobowiązany do kontroli zmian Regulaminu zamieszczanych pod wyżej podanym adresem internetowym.
2) W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.
3) Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, powinny mieć formę pisemną, o ile Regulamin nie przewiduje innej formy  i uważa się je za doręczone, jeżeli zostały wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub osobiście na adres siedziby podany w Centralnej Ewidencji  i Informacji O Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.
4) W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5) Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.
6) Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych Regulaminu rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 
Niniejszy regulamin wszedł w życie z dniem 02.09.2013 roku.
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2014r.